Social

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de specialist principal Serviciu Resurse Umane în cadrul aparatului preşedintelui raionului Leova


ANUNŢ
            Consiliul Raional Leova                
anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice
 vacante de specialist principal Serviciu Resurse Umane  în cadrul aparatului preşedintelui raionului

      Scopul general al funcţiei:
   Contribuie la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implementarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul pentru crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti.

        Sarcinile de bază:
- Implementarea procedurilor de recrutare, selectare a candidaților pentru funcțiile publice vacante, orientarea și integrarea profesională a noilor angajați.
- Pregătirea materialelor, documentelor necesare inițierii și organizării concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante.
- Implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcționarilor publici, întocmirea planului cursurilor pe semestre, asigurarea participării funcționarilor publici la cursuri de perfecționare conform graficului.
-  Coordonarea, întocmirea și monitorizarea procesului de elaborare/revizuire a fișelor de post.
- Executarea anuală a procedurilor de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici.
Condiţii de participare la concurs:
    Condiţii de bază:
    -  deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
    -   cunoașterea limbii de stat la nivel avansat și  limbii ruse la nivel de comunicare;
    -   are capacitate deplină de exerciţiu;
    -   nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
    -   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    -   în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    -   nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    -   nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

      Cerinţe specifice:
 Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul: administraţiei publice, juridic.
 Experiență: 1 an   
      Cunoştinţe:
 - În domeniul administrației publice și juridic, legislației muncii, posedarea cunoștințelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoin, Internet.;
      Abilităţi:
  Lucrul în echipă, elaborarea documentelor, instruirea, motivarea, mobilizarea, soluţionarea problemelor, comunicarea eficientă.
      Atitudini/Comportamente: 
    Respect faţă de oameni; incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
       Persoanele interesate pot depune dosarul pentru concurs personal/prin poştă/prin e-mail. Dosarul urmează să conţină:
 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/ sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. declarația pe propria răspundere.

Bibliografia concursului:
 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Acte normative în domeniul administrației publice locale
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative ;
 • Acte normative în domeniul de specialitate
 • Legea nr.270 din 23.11.2018 “privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”.
 • Hotărîrea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018.
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.

      Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse pînă la data de  22 iunie 2020 ora 17.00.               
      Contacte: tel: (0263)  24524;
      E-mail: larisacazan@mail.ru
      Adresa poştală: or. Leova str. Independenţei, 5
       Persoană de contact: Cazan Larisa