Social

UCIP IFAD selectează un furnizor la procurarea unei semănători No-till pentru Școala de câmp din Cahul


Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) în calitate de finanțator, anunţă licitația pentru Selectarea unui furnizor pentru procurarea unei Semănători pentru semănatul culturilor cerealiere în condițiile No-till pentru dotarea Școlii de câmp pentru fermieri GȚ „Pașcurov Iuri Anatoli” (beneficiar) din satul Lucești, raionul Cahul.
Cerinţele minime față de parametrii tehnicii la tehnica agricolă ce urmează a fi procurată de către UCIP IFAD:
Denumirea tehnicii agricoleValoarea numericăAdresa depozitului
Art: 1Semănătoare pentru semănatul culturilor cerealiere în condițiile No-tills. Lucești, r-nul Cahul
Parametrii tehnici 
 Intervalul între rânduri, cm12,5-19,0
 Lățimea de lucru, cmmin. 290
 Capacitatea buncherului pentru semințe de dimensiuni mari, litrimin. 750
 Opțiune pentru semănat semințe mărunte (rapiță, etc.)obligatoriu
 Capacitatea buncherului pentru fertilizanți, litrimin.400
 Modalitatea de agregataretractată
 Puterea necesară, c.p.max. 130
 Tip brăzdarmono/dublu disc
 Presiunea pe disc (reglabilă), kg/cm2min. 110
 Cuţit turbo în faţa fiecărei secţii de semănatobligatoriu
 Monitorizarea computerizată a semănatuluiobligatoriu
Pentru a se califica pentru primirea Contractului, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
 • Persoană juridică – rezident al Republicii Moldova;
 • Experienţă în comercializarea tehnicii şi echipamentului agricol de min. trei ani (min. un contract de livrare a tehnicii pentru fiecare din ultimii 3 ani);
 • Deține calitatea de reprezentant certificat (dealer şi/sau distribuitor oficial pentru Republica Moldova) ale companiilor producătoare de tehnică şi utilaj agricol;
 • Asigură serviciul de garanţie a tehnicii propuse;
 • Oferă servicii de deservire și reparație în perioda post garanţie pentru tehnica livrată;
 • Oferă serviciu de asistenţă tehnică, consultație și instruire a personalului beneficiarului pentru punerea în aplicație a tehnicii procurate și mentenanță;
 • Parametrii tehnici ai tehnicii/echipamentului agricol propuse vor fi în concordanţă deplină cu Condiţiile minime solicitate în prezentul Termen de referință;
 • Și-a onorat obligațiile contractuale față de alți cumpărători în totalitate.
Nu vor fi admise la concurs companiile care:
 • depun ofertele din numele unui grup, asociații sau consorțium de companii;
 • nu și-au îndeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu UCIP IFAD;
 • au exercitat sau au fost implicate în practici coercitive de complot, corupție, fraudă în raport cu UCIP IFAD;
 • sunt în conflict de interese cu Beneficiarul de grant a UCIP IFAD.
Ofertanții vor prezenta în cadrul concursului următoarele documente:
 • Formularul-cerere de participare la concurs (format UCIP IFAD);
 • Formularul Specificațiilor tehnice a utilajuluin(format UCIP IFAD);
 • Oferta de preț (format UCIP IFAD);
 • Declarația privind veridicitatea datelor prezentate (format UCIP IFAD);
 • Certificatul/decizia de înregistrare a întreprinderii;
 • Copia de pe Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice;
 • Documente confirmative de descriere a parametrilor tehnici de la producător (copia parametrilor tehnici din Manualul de exploatare a tehnicii/echipamentelor agricole oferite);
 • Copia certificatului/lor sau altor documente ce confirmă calitatea de reprezentanţi certificaţi (dealeri şi/sau distribuitori oficiali pentru Republica Moldova) ale companiilor producătoare de tehnică/echipament şi utilaj agricolă ce a fost înaintată la concurs;
 • Copia contractelor de livrare a tehnicii/echipamentului agricol (minim 1 contract pentru unul din ultimii 3 ani);
 • Descrierea serviciului de asistenţa tehnică şi reparaţie a tehnicii comercializate în cadrul întreprinderii;
 • Copia contractelor cu sub-contractorul pentru prestarea serviciilor de garanție și deservirea tehnicii/echipamentului în perioada post-garanție (în caz dacă nu prestează servicii proprii);
 • Altele (după caz).
Comisia de licitaţie nu va accepta oferta dacă:
 • Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
 • Oferta nu conţine informaţia solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde cerinţelor stipulate în aceasta;
 • Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de participare;
 • Ofertantul nu a specificat integral bunurile solicitate sau termenele de livrare;
Preţul indicat în ofertă va include într-o sumă unică:
 • preţul tehnicii agricole;
 • cheltuielilor de transport până la depozitul Beneficiarului;
 • instruirea personalului beneficiarului pentru exploatarea tehnici agricole.
Toate componentele supraenumerate urmează a fi incluse în preţul total al ofertei, fără specificarea separată a acestora.
Cererea de eliberarea a setului de documente pentru participarea la concurs urmează a fi expediată la adresa: procurement@ucipifad.md.
Modelul cererii poate fi descărcat aici:UCIP IFAD.
Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație Naţională Competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) specificată în Manualul de Procurări IFAD (septembrie 2010). Achizițiile efectuate în cadrul Programelor IFAD cad sub incidenţa Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08 aprilie 2010, „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA”. Termenul limită de prezentare a ofertelor este data de 24 iunie 2020, ora 10.00.
Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (1 original şi 1 copie) cu specificarea pe acestea a numărului Licitației 28/20 PRRECI „Selectarea unui furnizor pentru procurarea unei Semănători pentru semănatul culturilor cerealiere în condițiile No-till pentru dotarea Școlii de cîmp pentru fermieri din satul Lucești, raionul Cahul”, ambele plicuri/colete introduse într-un plic extern comun (2+1).
Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md. UCIP IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertei la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate.