Social

Programul de Granturi Individuale pentru dezvoltare personală în domeniul bunei guvernări la nivel localA fost lansat concursul pentru participare la Programul de Granturi Individuale pentru dezvoltare personală în domeniul bunei guvernări la nivel local. Programul de Granturi Individuale este parte a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunități Egale", implementat de Fundația Est-Europeană în colaborare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

SCOPUL ȘI OBIECTIVUL PROGRAMULUI DE GRANTURI INDIVIDUALE

Programul de granturi individuale va sprijini:
formarea şi dezvoltarea capacităților de leadership în domeniul bunei guvernări la nivel local,
crearea oportunităţilor de dezvoltare a abilităţilor de analiză a politicilor locale din perspectiva incluziunii,
promovarea perspectivei de egalitate și incluziune în procesul de dezvoltare a comunități sau a raionului.

BENEFICIARII PROGRAMULUI

Programul de granturi individuale este destinat în exclusivitate locuitorilor din raioanele Cahul, Căuşeni şi Soroca, partenere ale prezentului proiect.

Programul se adresează în special persoanelor din grupuri subreprezentate (femei și bărbați, vârstnici, tineri, persoane cu dizabilități, alte etnii).

Sunt încurajate să participe persoane care: (i) optează pentru leadership şi dezvoltare personală în domeniul bunei guvernări la nivel local, (ii) doresc să promoveze politici publice locale pentru dezvoltare incluzivă, (iii) posedă spirit civic dezvoltat, (iv)demonstrează disponibilitate pentru acţiuni de mobilizare comunitară şi advocacy la nivel comunitar.

Vor fi selectate 15 persoane (aproximativ câte 5 din fiecare raion). Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), în parteneriat cu Fundația Est-Europeană (FEE), vor opta ca selecţia beneficiarilor să fie deschisă, corectă şi incluzivă între bărbaţi şi femei, care reprezintă diverse categorii de cetăţeni sau organizaţii ce fac pledoarie pentru incluziune şi tratament egal.

DURATA și CONȚINUTUL PROGRAMULUI

Programul de granturi individuale intenționăm să îl demarăm la 1 octombrie 2020 pe o durată de aproximativ 8-10 luni.

Programul prevede:
Cel puțin 3 instruiri organizate de CPD,
Sesiuni online de sprijin, inclusiv consultări individuale,
Ateliere organizate în fiecare raion,
Eveniment de finalizare a Programului de granturi individuale.

Participanţii/participantele vor descoperi individual surse de instruire, vor elabora documente de analiză a politicilor cu recomandări pentru autoritățile publice locale, contribuind astfel la dezvoltarea comunitară incluzivă.

Programul va facilita, de asemenea, crearea unei rețele informale de absolvenți, care va fi corelată cu activitățile rețelelor de organizații incluzive.

SUBIECTE RELEVANTE STUDIULUI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE GRANTURI INDIVIDUALE:

Vor fi susţinute propuneri /planuri de acţiuni care vor aborda aspecte ale Bunei Guvernări sau de Incluziune ori ambele în următoarele domenii:

protecţia mediului/ecologie, educație, prestare a unor servicii (comunitare, sociale), asigurare a drepturilor copilului, amenajarea teritoriului, stoparea violenţei domestice şi sociale.

CPD este deschis să susțină și alte subiecte de interes ale participantului/participantei la concurs.

NU VOR FI FINANŢATE ȘI SUSȚINUTE

Propuneri care presupun:

(1) ajutor umanitar; (2) activităţi politice şi de partid; (3) activităţi religioase; (4) activităţi care nu contribuie la realizarea scopului programului de granturi individuale; (4) proiecte de organizare a evenimentelor singulare (foruri, conferinţe, competiţii sportive etc.).

BUGET:

Participanţii şi participantele selectați/te vor beneficia de un grant unic în valoare de 10,000.00 MDL, oferit în două tranșe într-o perioadă de 8 - 10 luni (octombrie 2020 - aprilie 2021).

Grantul va fi destinat pentru: 1. Acoperirea costurilor de transport şi de comunicare, 2. Acoperirea costurilor pentru cercetare (rechizite de birou, stiker, programe soft, alimentare, taxe de participare la instruiri), 3. Acoperirea costurilor pentru crearea de reţele şi mobilizarea membrilor comunităţii (pauze de cafea, invitarea unui expert), 4. Acoperirea costurilor pentru dezvoltarea personală şi a abilităţilor de liderism (manuale, literatură metodică) 5. Acoperirea altor costuri relevante în procesul de stagiu. 

PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERII DE PARTICIPARE

Pentru a participa la concurs, persoanele interesate sunt rugate să prezinte dosarul de participare:
CV-ul (max. 2 pagini);
Formularul de aplicare (îl puteți găsi AICI).

(!) Candidatul/candidata va acorda o atenție deosebită procesului de completare a formularului, care constituie o schiță a planului de acţiuni, pe care şi-l propune spre realizare pentru a-şi dezvolta capacitățile în domeniul bunei guvernări la nivel local. Candidatul/candidata acceptat/ă, va continua lucrul, având la bază acest plan inițial de acţiuni, care trebuie să fie pragmatic, consistent şi relevant (vezi mai jos criteriile de evaluare).

PROCEDURA ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Toate aplicările pentru grant individual vor fi evaluate de un grup format din 3-5 experți, care vor examina fiecare formular de participare în baza criteriilor expuse în Anexa 1.

Punctajul minim pentru acordarea grantului - 35 de puncte. În caz că numărul de persoane care a acumulat acest punctaj va fi mic, echipa CPD va organiza interviuri cu participanţii /participantele care au obţinut mai puţin de 35 de puncte, în ordine descrescândă. După caz, CPD va solicita documente adiționale.

DETALII SUPLIMENTARE
CPD va încheia contracte şi va discuta toate detaliile, financiare şi de alt gen, cu fiecare participant/ă în parte.
CPD va monitoriza progresul participantelor/participanților prin vizite de documentare, convorbiri telefonice, online şi prin alte modalităţi.

Termenul limită de prezentare a dosarului de participare la concurs este 15 august 2020. Dosarele expediate după termenul limită vor fi respinse. Vor fi contactate doar persoanele care au acumulat numărul necesar de puncte şi cele selectate pentru interviu.

Formularul de aplicare la concurs şi CV-ul vor fi expediate în format electronic în adresa echipei de proiect, Galina Precup, gaprecup@hotmail.com şi Olga Sîrbu, olga.sirbu.cpd@gmail.com cu mențiunea „CONCURS DE GRANTURI INDIVIDUALE". Dosarul va fi expediat până la data de 15 august 2020.