Social

Situaţia social-economică a raionului Leova în ianuarie-martie 20201. Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Leovaîn ianuarie-martie 2020

Situaţia demografică în ianuarie-martie 2020 a fost determinată de o mărire a nivelului natalităţii cu 7,7%  iar  mortalitatea sa micșorat cu 25,9%, nivelului nupţialităţii s-a micșorat cu 12,5% iar   a divorţialităţii  s-a micșorat cu 40,5%.
Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul I 2020 a fost de 5436,6 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 8,6%, şi fiind în descreştere faţă de media pe ţară cu 28,8%.
Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 7840,7 mii lei, constituind  46,8%  faţă de ianuarie-martie 2019. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost din mijloacele proprii, ponderea cărora a constituit 52,5% din total.
          Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 19,3 mii, mai puţin cu 40,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Principalii indicatori ai situației social-economice a raionului Leova în ianuarie-martie 2020Ianuarie-martie 2019
valoarea absolută
în % faţă de ianuarie-martie 2019
Câştigul salarial mediu lunar, lei
5436,61
       108,62
Investiţii în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare, mii lei
7840,7
   46,8
Parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze,   mii pasageri-km
738,5
    63,0
Pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze,    mii pasageri:
            19,3
     59,8

2. Situaţia demografică

       Evoluţia proceselor demografice în ianuarie-martie 2020 se caracterizează prin următorii indicatori principali ai mişcării naturale a populaţiei:

Ianuarie-martie
Ianuarie-martie 2020 în % faţă de ianuarie-martie 2019
          2020
          2019
Născuţi-vii, persoane
98
          91
          107,7
Decedaţi, persoane
154
          208
          74,1
din care, copii sub 1 an
          0
            0
          x
Sporul natural
         -56
         -117
                     x
Numărul căsătoriilor
49
            56
            87,5
Numărul divorţurilor
          25
     42
            59,5
1 Date preliminare 

Conform datelor preliminare, în ianuarie-martie 2020 au fost înregistraţi 98 născuţi-vii, cu 7,7% mai mult comparativ cu perioada similară din anul precedent.
Numărul persoanelor decedate a fost de 154, cu 25,9% mai putin comparativ cu perioada ianuarie-martie 2019.
În ianuarie-martie 2020 au fost înregistrate 49 căsătorii, numărul acestora s-a micșorat cu 12,5% în comparaţie cu ianuarie-martie 2019. Conform Hotărârilor Judecătoreşti numărul divorţurilor oficial înregistrate a fost de 25 ,mai putin cu 40,5%.
Migrația internă

Numărul de sosiri:
Numărul de plecări:
Sporul migratoriu:

localităţi urbane
localităţi rurale
din localităţi urbane
din localităţi rurale
urban
rural
Total, persoane
     28
    23
31
       72
-3
-49
     inclusiv:


(femei 16-56, bărbaţi 16-61)
23
    19
26
69
-3
-50
Peste vârsta aptă de muncă


(femei 57+, bărbaţi 62+) 
5
4
       5
3
0
1
Conform datelor furnizate de către Registrul de Stat al Populaţiei, in ianuarie-martie 2020, în raion au sosit 51 persoane şi au plecat 103 persoane, prin urmare sporul migratoriu a constituit –(minus) 52 persoane.
3. Piaţa muncii

În trimestrul I 2020, câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat a fost de 5436,6 lei, în creştere cu 8,6% faţă de trimestrul I 2019 şi cu 28,8% mai mic comparativ cu câştigul salarial mediu pe ţară (7633,9lei).
În sfera bugetară în trimestrul I 2020 salariul mediu lunar a constituit 5364,7 cu 1,6% mai mult faţă de trimestrul I 2019, iar în sectorul economic (real) acest indicator a constituit 5561,6 lei şi s-a mărit cu 23,0 % faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.
            Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul I 2020, pe activități economice1
Activităţi economice
Lei
În % faţă de:
trimestrul I 2019
trimestrul IV 2019
Total economie
5436,6
108,6
104,2
Agricultură, silvicultură şi pescuit
5213,7
 120,1
108,2
Industrie
4826,3
120,4
101,2
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii
6082,8
93,8
 102,1
Învăţământ
5477,2
106,5
110,2
Alte activităţi de servicii
5205,9
116,6
96,8
1 Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi, care îşi au sediul central în raionul Leova.                                                

                                                  4. Sănătatea

Conform datelor Ministerului Sănătăţii, morbiditatea populaţiei de unele boli infecţioase în ianuarie-martie 2020 se caracterizează prin majorarea cazurilor de îmbolnăviri prin hepatită  și  varicelă. În cazul celorlalte boli infecţioase şi anume   a tuberculozei organelor respiratoriişi, a pediculozei, a sifilisului, a infecțiilor intestinale acute și a infecțiilor respiratorii acute se constată o tendinţă de reducere a cazurilor de îmbolnăvire.
                               Morbiditatea populației, pe principalele boli infecţioaseIanuarie-martie 2020
Cazuri la 100 000 locuitori
total, cazuri
în % faţă de ianuarie-martie
2019
ianuarie-martie 2019
ianuarie-martie
2020
Infecții intestinale
Infecţii intestinale acute
22
55,0
         44,2
15,4
Hepatite virale
Hepatite virale – total
15
     150,0
19,2
          28,9
      din care:
Hepatita A
0
         -
7,8
-
Infecții imunodirijabile
Varicela
18
128,6
26,9
 34,6
Infecţii respiratorii acute
Infecţii acute ale căilor respiratorii cu localizări multiple
1137
47,2
4529,7
         2186,9

Boli infecţioase „social determinate”
Tuberculoza organelor respiratorii
   8
         88,9
17,3
      15,4
Sifilis
  4
         50,0
15,4
      7,7
Infecţie gonococică
   0
            -
9,5
  -
Pediculoză
         0
            -
5,8
  -

                                                               5. Infracţiuni

Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în ianuarie-martie 2020, numărul infracţiunilor înregistrate a constituit 84 cazuri şi s-a majorat cu 25 cazuri, în comparaţie cu ianuarie-martie 2019. Infracţiunile comise pe teritoriul raionului constituie 1,0% din numărul total de infracţiuni săvârşite pe teritoriul ţării.
                                               Tipurile de infracțiuni înregistrateIanuarie-martie 2020
Ianuarie-martie2020 în % faţă de ianuarie-martie 2019
Infracţiuni înregistrate - total
    84
  142,4

din care:

omoruri
               -
-

jafuri
  -
-

furturi
 33
117,9

huliganism
  1
100,0

vătămarea intenţionată gravă
  -
-

Cele mai răspândite infracţiuni contra patrimoniului rămân a fi furturile, în ianuarie-martie 2020 au fost înregistrate 33 cazuri, ponderea acestora în total infracţiuni înregistrate fiind de 39,3%. Din numărul total de 84 infracţiuni înregistrate, 11 constituie infracţiuni grave. În luna martie anul curent pe teritoriul raionului au fost înregistrate 40 infracţiuni.
Conform datelor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale ale Ministerului Afacerilor Interne, în ianuarie-martie 2020 pe teritoriul raionului Leova s-au înregistrat 8 incendii, care au determinat pierderi în sumă de 171,0 mii lei. Ca urmare a acestor incendii a decedat 1 persoana, 0 persoane au fost traumatizate. Numărul incendiilor comparativ cu ianuarie-martie 2019 este in micsorare. 

6. Agricultură

            Producţia animală. În ianuarie-martie 2020, in raport cu aceeaşi perioadă a anului precedent, în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermieri), care au la bilanţ animale, a fost înregistrată o micşorare a producţiei vitelor şi păsărilor ( în masă vie) cu 21,8%.
 Efectivul de animale în gospodăriile de toate categoriile pe principalele specii se prezintă după cum urmează:La 1 martie 2020
Ponderea
(în % faţă
de total)
capete
în % faţă
de situaţia la
1martie 2019
Bovine - total
1411
78,2
    100,0
din care:


 gospodăriile populaţiei
1411
78,2
     100,0
din ele vaci – total
din care:
1038
     75,8
    100,0
gospodăriile populaţiei
1038
75,8
      100,0
Porcine - total
2590
85,9
      100,0
din care:


întreprinderile agricole[1]
      252
176,2
     9,7
gospodăriile populaţiei
2338
     81,4
       90,3
Ovine şi caprine - total
19427
85,1
    100,0
din care:


gospodăriile populaţiei
    19427
     85,1
    100,0
Cabaline - total
566
83,2
   100,0
din care:


gospodăriile populaţiei
      566
 83,2
     100,0
Păsări – gospodăriile populaţiei
 190877
 106,2
   100,0
¹ Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale

                                     7. Investiţiile în active imobilizate
În ianuarie-martie 2020 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 7840,7 mii lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator sa micșorat cu 53,2 % (în preţuri comparabile).
Investiţiile în imobilizări necorporale, în ianuarie-martie 2020, au constituit 6,0 mii lei. Investiţiile în imobilizările corporale au însumat 7834,7 mii lei, in descreştere cu 53,2%  faţă de perioada similară a anului precedent.
          
                      Structura investițiilor în active imobilizate în ianuarie-martie 2020

Realizări,
mii lei
În % faţă de:
ianuarie-martie 2019
total
Investiţii în active imobilizate – total
      7840,7
46,8
100,0
Imobilizări necorporale
6,0
63,3
         0,1
Imobilizări corporale
7834,7
46,8
        99,9
din care:
         cladiri rezidențiale
        302,4
-
3,9
clădiri nerezidenţiale
        402,4
        207,6
5,1
        construcţii speciale inginereşti
439,9
40,3
5,6
maşini, utilaje, instalaţii de transmisie
       5719,2
41,2
73,0
         tehnica de calcul
mijloace de transport
45,2
481,1
61,7
55,3
0,6
6,1
      alte imobilizări corporale
          337,5
664,3
4,3
   Terenuri
152,2
41,1
1,9
Din total investiţii realizate în ianuarie-martie 2020, cea mai mare pondere revine investiţiilor în maşini,utilaje,instalaţii de transmisie care a constituit 73,0%.
Investiţii în active imobilizate pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-martie 2020 au fost utilizate preponderent sursele proprii, care au constituit 4112,5 mii lei, reprezentând 52,5% din valoarea totală a mijloacelor utilizate pentru realizarea investiţiilor.
     Structura investițiilor în active imobilizate pe surse de finanțare în ianuarie-martie 2020

Realizări,
mii lei
În % faţă de:
ianuarie-martie 2019
total
Investiţii în active imobilizate - total
7840,7
        46,8
100,0
din care, finanţate din contul:bugetului de stat
331,6
        172,0
4,2
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
         934,6
         86,8
        11,9
mijloacelor proprii
        4112,5
38,5
        52,5
surselor din străinătate
12,8
         22,5
          0,2
credite si împrumuturi interne
2440,2
         59,4
        31,2
fondul ecologic
-
           -
  -
În ianuarie-martie 2020, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetului , au fost utilizate 1266,2 mii lei, ceea ce constituie 16,1 % din total investiţii.

8. Construcţii

În ianuarie-martie 2020, s-au eliberat 2 autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidenţiale, cea ce constitue 25,0% faţă de ianuarie-martie 2019.
                       Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2020


Total, număr
În % faţă de:

ianuarie-martie2019
total
Total

din care:
rezidenţiale (inclusiv pentru colectivităţi)
nerezidenţiale
2
        
-
2
        25,0

           -
         25,0            
100,0
    
         -
      100,0

 9. Transporturi

Numărul de pasageri transportați și parcursul pasagerilor realizat cu autobuze
și microbuze, în ianuarie-martie 2020

Mii pasageri
În % faţă de ianuarie-martie 2019
Pasageri transportaţi – total, mii pasageri
19,3
59,8
Parcursul pasagerilor – total, mii pasageri-km
738,5
63,0
Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală în ianuarie-martie 2020 a constituit 19,3 mii pasageri, comparativ cu ianuarie-martie 2019 mai puţin cu 40,2%.
Parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală a constituit 738,5 mii pasageri-km, cu 37,0% mai puţin faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent.
Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală a constituit 0,1%, din totalul pe ţară; parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze a înregistrat 0,1% din totalul pe ţară.


10. Precizări metodologice

Populaţie stabilă – numărul persoanelor care au domiciliul stabil pe teritoriul respectiv, inclusiv persoanele absente temporar. Sursa datelor pentru mişcarea naturală a populaţiei sunt actele stării civile despre naştere, deces, căsătorie, divorţ, întocmite de oficiile stării civile.
Spor natural - reprezintă diferenţa dintre numărul de născuţi-vii şi numărul decedaţilor pe parcursul anului. Sporul natural pozitiv (creşterea) - numărul născuţilor-vii depăşeşte numărul decedaţilor. Sporul natural negativ (scăderea naturală) - numărul decedaţilor depăşeşte numărul născuţilor-vii.
Spor migratoriu – reprezintă diferenţa dintre numărul de imigranţi şi cel al emigranţilor unei regiuni.
Câştigul salarial mediu lunar al unui angajat – raportul între fondul de salarii (calculat) şi numărul mediu de salariaţi. Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi, care îşi au sediul central în raionul Leova.
Morbiditate – totalitatea cazurilor de îmbolnăvire ale populaţiei, înregistrate pe parcursul anului, la adresarea în instituţia curativ-profilactică sau în timpul examenului profilactic.
Infracţiune înregistrată – fapt obştesc periculos, relevat şi luat la evidenţă oficial, în conformitate cu legislaţia penală în vigoare.
Volumul producţiei animale se determină prin mărimea masei vii a prăsilei obţinute şi sporului vitelor şi păsărilor tinere crescute în curs de un an, a sporului în greutate al animalelor mature, obţinut în urma îngrăşării lor, precum şi cantităţii de lapte, lână, ouă şi alte produse animaliere obţinute în procesul folosirii gospodăreşti a animalelor şi păsărilor.
Investiţiile reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcţii, de instalaţii şi de montaj, pentru achiziţionarea de utilaje, mijloace de transport, cheltuieli pentru brevete, mărci, licenţe, alte cheltuieli destinate creării de noi active imobilizate, cheltuieli pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucţia, reparaţia capitală celor existente.
Active imobilizate – active care au o durată de funcţionare utilă mai mare de un an, se utilizează în activitatea întreprinderii sau se află în procesul creării şi nu sunt destinate vânzării.
Investiţiile în imobilizări necorporale reprezintă cheltuielile pentru brevete şi mărci,  know-how-uri şi francize, licenţe de activitate, programe informatice, desene şi modele industriale, drepturi de utilizare a activelor imobilizate, imobilizări necorporale primite în gestiune economică, alte imobilizări necorporale.
Investiţiile în imobilizări corporale includ cheltuielile pentru crearea şi reproducerea mijloacelor fixe – construcţia nouă, lărgirea, reconstrucţia şi reutilarea tehnică a întreprinderilor industriale, agricole, de transport, comerţ şi altor întreprinderi în funcţiune, cheltuielile pentru construcţia locuinţelor şi obiectelor cu destinaţie social-culturală; cheltuieli pentru procurarea terenurilor, resurselor minerale, activelor biologice imobilizate.
Pasageri transportaţi - numărul persoanelor care au constituit obiectul transportului cu mijloacele de transport în perioada de raport, inclusiv estimările pasagerilor beneficiari de gratuităţi de transport.
Parcursul pasagerilor – volumul transportului de pasageri, în pasageri-kilometri se calculează prin însumarea produselor obţinute de la înmulţirea numărului pasagerilor transportaţi cu distanţa de transport în kilometri.
Sursa: statistica.md