Social

Direcţia Învăţământ Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Secţia management economic-financiar şi al patrimoniului


Scopul general al funcţiei:
- Elaborarea şi prezentarea rapoartelor economico-financiare a sistemului educaţional raional;
- Planificarea și modificarea bugetului;
Sarcinile de bază:
- Coordonarea activităţi de elaborare a programelor/subprogramelor bugetare şi de raportare în baza acestora;
- Elaborarea matricei de repartizare a alocaţiilor bugetare aprobate pe unităţile subordonate;
- Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare bugetare şi atragerea de fonduri extrabugetare;
- Instruirea managerilor şcolari şi contabililor acestora privind cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei referitoare la managementul financiar al unităţii şcolare.
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii de bază:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba de stat;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
• este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
• are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
• în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
• nu are interdicţie de a ocupa funcţie public ce arivă dintr-un act de constatare a Autorităţii Naţionale
de Integritate
Cerinţe specifice:
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul economiei, contabilității.
Vechime în domeniu: 1 an.
Cunoştinţe:
Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
Cunoaşterea programelor de operare la calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat: citit/scris/vorbit; a limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit/
Abilităţi:
Lucrul cu informaţia, lucrul în echipă, planificarea, organizarea, analiza şi sinteza, elaborarea documentelor, instruirea, motivarea, mobilizarea, soluţionarea problemelor, comunicarea eficientă
Atitudini/Comportamente:
Respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Persoanele interesate pot depune dosarul pentru concurs personal/prin poştă/prin e-mail. Dosarul urmează să conţină:
a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi sau/de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificat medical;
f) cazier judiciar;
Bibliografia concursului
 • Constituţia Republicii Moldova
 •  Acte normative în domeniul serviciului public
 •  Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 •  Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 •  Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
 •  Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică;
 •  Acte normative în domeniul de specialitate
 •  Legea nr.270 din 23.11.2018 “Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;
 •  Hotărîrea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 “privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;
 •  Legea nr.397 din 16.10.2003 “Privind finanțele publice locale”;
 •  Legea nr.131 din 03.07.2015 “Privind achizițiile publice”;
 •  Hotărîrea Guvernului nr.868 din 08.10.2014 “privind finanţarea în bază de cost standart per elev din instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”.
Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii lor pe adresa: or.Leova str.Independenţei ,3, bir.24.
Actele necesare pot fi depuse pînă la data de 08.06.2020 ora 17.00.
Contacte: tel:(0263) 2-31-05; (067700077
E-mail: macovei.svetlana@inbox.ru
Adresa poştală: or. Leova str. Independenţei, 3
Persoană de contact: Macovei Svetlana